Làm thế nào tôi tìm hiểu được sức chứa hành lý của xe?

Trong quá trình đặt xe trực tuyến, mỗi tùy chọn xe sẽ bao gồm cả sức chứa người và hành lý cho loại xe bên dưới hình ảnh. Xin lưu ý rằng sức chứa hành lý ở đây có nghĩa là các kiện hành lý có kích thước xách tay nhỏ.

Bài viết liên quan