Khi nào tôi sẽ bị tính phí cho các tùy chọn bổ sung?

Mặc dù quý khách có thể thêm các tùy chọn bổ sung trong quá trình đặt xe trực tuyến hoặc thông qua phần Quản lý Đặt xe trên đặt xe hiện có, các khoản tùy chọn bổ sung thường được thanh toán tại quầy cho thuê khi quý khách nhận xe.

Trong một số trường hợp, các tùy chọn bổ sung như GPS hoặc tài xế phụ có thể được bao gồm trong chi phí thuê. Trong các trường hợp này, quý khách sẽ không bị tính phí tại quầy cho những khoản này. Nếu các tùy chọn bổ sung đã bao gồm trong giá, chúng sẽ được nêu trong quá trình đặt xe và trong phần bao gồm trên biên lai đặt xe của quý khách.

Bài viết liên quan