Nếu tôi dưới 25 tuổi hoặc trên 70 tuổi thì có thể thuê xe không?

Có, chắc chắn rồi.

Tuy nhiên, các yêu cầu có thể khác nhau tùy theo nhà cung cấp xe và quốc gia đến. Nhà cung cấp xe cũng có thể giới hạn độ tuổi cho thuê tối thiểu là 21 tuổi.

Bài viết liên quan