Tôi có thể thay đổi chính sách nhiên liệu không?

Có, chính sách nhiên liệu hiện tại của quý khách có thể được thay đổi bằng cách đăng nhập vào phần Quản lý Đặt chỗ trên trang web của chúng tôi. Chính sách nhiên liệu gắn liền với đặt xe cụ thể đã chọn, vì vậy quý khách sẽ cần chọn một tùy chọn khác để thay đổi chính sách nhiên liệu. Sử dụng mục “Chuyển đến” và chọn “Xe của quý khách”, sử dụng tùy chọn chỉnh sửa để chạy lại tìm kiếm và quý khách có thể thay đổi thành một tùy chọn có chính sách nhiên liệu khác.

Nếu giá của tùy chọn mới cao hơn hoặc thấp hơn so với đặt xe ban đầu của quý khách, khoản chênh lệch sẽ được tính hoặc hoàn lại.

Bài viết liên quan