Tôi có thể đổi ngày hoặc giờ trên giấy tờ đặt xe không?

Quý khách có thể thay đổi ngày giờ nhận và trả xe bằng cách vào phần Quản lý Đặt xe trên trang web của chúng tôi. Sử dụng phần “Chuyển đến” và chọ “'Địa điểm Nhận xe”, dùng tùy chọn “Chỉnh sửa” để sửa đổi ngày tháng hoặc địa điểm. Có thể thực hiện thay đổi tùy theo thời gian nhận xe của quý khách, nhưng sẽ tùy thuộc vào tình trạng còn xe. Bất kỳ thay đổi lớn nào (thời gian/ngày nhận xe, v.v.) được thực hiện đối với dịch vụ đặt xe của quý khách trong thời hạn hủy cụ thể sẽ phải chịu một khoản phí bổ sung. Vui lòng tham khảo thời gian hủy đặt chỗ của quý khách.

Nếu quý khách thay đổi ngày hoặc giờ thì có khả năng giá sẽ thay đổi vì cần tạo đặt xe mới trong quy trình đặt lại. Bất kỳ khoản tiền nào mà quý khách đã thanh toán sẽ được chuyển sang đặt xe mới và quý khách sẽ bị tính thêm hoặc hoàn lại khoản chênh lệch.

Do giá cả là giá thực tế và tùy thuộc vào tình trạng còn xe, giá có thể tăng vào gần ngày nhận xe của quý khách.

Bài viết liên quan