นโยบายการยกเลิกและการไม่มาตามนัดมีข้อกำหนดอย่างไร

นโยบายการยกเลิกมีข้อกำหนดอย่างไร

นโยบายการยกเลิกและค่าธรรมเนียมการจัดการจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการรถเช่าและทางเลือกการยกเลิกที่ท่านได้เลือก โปรดอ่านนโยบายการยกเลิกและการไม่มาตามนัด ก่อนที่จะทำการจองต่อเพื่อให้แน่ใจว่าท่านพอใจกับทางเลือกนี้

โปรดทราบว่าท่านไม่สามารถทำการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงได้ หากเลยเวลารับรถตามที่ระบุไว้ในการจองรถเช่า ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้กับการจองทั้งหมด

นโยบายการยกเลิกการจองสำหรับการจองรถที่ชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวน หรือการจองที่ชำระเงินล่วงหน้าบางส่วนมีข้อกำหนดอย่างไร

ถ้าท่านยกเลิกการจองรถโดยแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงเวลารับรถไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง (หรือไม่ต่ำกว่า 48 ชั่วโมงในบางกรณี) ส่วนใหญ่แล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

ถ้าท่านยกเลิกการจองรถโดยแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงเวลารับรถไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง (หรือไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงในบางกรณี) ส่วนใหญ่แล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหักค่าธรรมเนียมการจัดการตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข ขั้นตอนการคืนเงินจะใช้เวลาภายใน 5 วันทำการและจะแสดงยอดการคืนเงินในบัญชีของท่านภายใน 3-5 วันทำการโดยขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารของท่าน

มีผลบังคับใช้กับการจองทั้งหมด:

ถ้ายอดการจ่ายเงินออนไลน์ของท่านต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ จะไม่มีการคืนเงินสำหรับการจองรถเช่าของท่านหากท่านยกเลิกการจองและจะต้องถูกคิดค่าธรรมเนียมการจัดการ

ถ้าท่านจองรถเช่าภายในระยะเวลาต่ำกว่า 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลารับรถ (หรือต่ำกว่า 48 ชั่วโมงในบางกรณี) นโยบายการยกเลิกการจองจะมีผลบังคับใช้กับการจองของท่านโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกการจองทั้งหมดต้องดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของเราในส่วน จัดการการจอง ไม่ใช่การแจ้งยกเลิกกับบริษัทรถเช่า หากท่านตกลงที่จะยกเลิกการจองกับบริษัทรถเช่าโดยตรงเมื่อท่านเดินทางถึง ท่านต้องแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการจองของท่านในครั้งนี้ก่อนที่จะถึงเวลารับรถของท่านจึงจะถือว่าได้ดำเนินการยกเลิกอย่างถูกต้อง หากท่านไม่แจ้งยกเลิกกับเราโดยตรงก่อนถึงเวลารับรถที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 24/48 ชั่วโมง แต่ได้ทำการยกเลิกกับบริษัทรถเช่าเท่านั้น ก็จะไม่มีการคืนเงินให้ท่านแต่อย่างใด

การแก้ไขการจองหรือการยกเลิกอุปกรณ์เสริมอาจไม่สามารถทำได้ภายในเวลาต่ำกว่า 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลารับรถ

นโยบายการยกเลิกการประกันเพิ่มเติมของท่านมีข้อกำหนดอย่างไร

หากท่านได้สั่งซื้อกรมธรรม์เพิ่มเติมสำหรับรถเช่าของท่าน กรมธรรม์ดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติถ้าท่านยกเลิกการจองรถเช่า

นโยบายการไม่มาตามนัดมีข้อกำหนดอย่างไร

จะไม่มีการคืนเงินให้แก่ลูกค้าหากเขา/เธอไม่มารับรถเช่าที่จองไว้ ลูกค้าจะไม่สามารถรับรถเช่าได้หากไม่ได้นำเอกสารหลักฐานที่กำหนดไว้มาแสดง และจะถือว่าเป็น “การไม่มาตามนัด” โดยจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน

บริษัทรถเช่าขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการมอบรถเช่าให้แก่ท่าน หากท่านมาไม่ตรงเวลาและไม่ได้แสดงเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด รวมทั้งบัตรเครดิตที่มีวงเงินเพียงพอสำหรับยอดเงินมัดจำความปลอดภัยของรถเช่า หากท่านมาติดต่อที่เคาน์เตอร์รถเช่าช้ากว่าที่กำหนด และไม่ได้แจ้งฝ่ายบริการลูกค้าของเราล่วงหน้าก่อนถึงเวลามารับรถ หรือไม่ได้ระบุรายละเอียดเที่ยวบินการเดินทางของท่านในการจอง เราจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีรถเช่าที่ท่านจองไว้พร้อมให้บริการ  ในกรณีดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ เว้นแต่ท่านได้แจ้งยกเลิกการจองรถเช่าล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง

บทความที่เกี่ยวข้อง